О Б Я ВА

от “ИНДУСТРИАЛ ПЛАНТС” ООД, ЕИК 201554823,
гр. Kазанлък, ул. „Цар Освободител” № 40А

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Издаване на разрешително от съществуващ тръбен кладенец ТК, за водоснабдяване на обект „ИНДУСТРИАЛ ПЛАНТС ”ООД, разположен в поземлен имот с ПИ 35167.66.17, местност „Кертови кайнаци” в землището на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 6 или в РИОСВ Стара Загора, ул. „Стара планина „№ 2.